Tresc strony

Polityka prywatności serwisu eKlepsydra

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Usługi jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie Umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).
 3. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy podanych przez niego w Serwisie następuje w celu realizacji Umowy o świadczenie Usługi.
 4. W szczególności, w ramach czynności podejmowanych przez Usługodawcę polegających na zweryfikowaniu tożsamości Usługobiorcy, koniecznym dla opublikowania przez Usługobiorcę Kondolencji w ramach Serwisu i przeprowadzeniu weryfikacji Usługobiorcy za pośrednictwem portalu FACEBOOK (pod warunkiem posiadania konta na tym portalu społecznościowym) albo konta GOOGLE, przetwarzane są następujące dane osobowe Usługobiorcy: adres e-mail.    

  Celem przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w tym przypadku jest weryfikacja tożsamości Usługobiorcy, konieczna dla opublikowania przez Usługobiorcę kondolencji w ramach Serwisu. 

  Usługobiorca ma prawo usunięcia swoich danych osobowych wysyłając stosowne żądanie na adres: administrator@eklepsydra.pl

 5. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne dla prawidłowej realizacji zawieranej Umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie Umowy o świadczenie Usługi.
 6. Po zawarciu Umowy dane Usługobiorcy mogą być przekazywane, w celu, o którym mowa w ust. 3, następującym podmiotom:
  1. Hostingodawcy, w celu przechowywania danych Usługobiorcy na bezpiecznym serwerze;
  2. Podmiotowi zapewniającemu bazę danych, w celu bezpiecznego przechowywania gromadzonych danych;
  3. Dostawcom rozwiązań pozwalających na Weryfikację – w przypadku gdy Usługobiorca zdecyduje się na Weryfikację z wykorzystaniem tych rozwiązań.
 7. W związku z powyższym, dane Usługobiorcy mogą być przetwarzane przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z procedurą sprawdzającą, tj. zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję.
 8. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu korzystania z Usługi.
 9. Usługobiorca ma prawo:
   1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
   2. sprostowania swoich danych osobowych,
   3. usunięcia swoich danych osobowych,
   4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych ,
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
   6. żądania przeniesienia swoich danych osobowych
 10. W celu realizacji powyższych uprawnień należy wysłać mail na adres:     administrator@eklepsydra.pl.
 11. W przypadku, gdyby Usługobiorca uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę  znajdują się w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.