Tresc strony

Regulamin usługi do zamieszczania kondolencji w systemie eKlepsydra

 

 

§ 1 Definicje

 1. Usługa/Usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca w szczególności na umożliwieniu złożenia za pośrednictwem Serwisu kondolencji lub zapalenia wirtualnego znicza, świadczona w ramach Serwisu;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny w Serwisie;
 3. Serwis  serwis internetowy, w ramach którego jest świadczona Usługa, dostępny pod adresem: https://www.eklepsydra.pl/;
 4. Umowa – umowa o świadczenie Usług, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, za pośrednictwem Serwisu;
 5. Kondolencje – wiadomość tekstowa, z opcjonalnie zamieszczanym zdjęciem lub zdjęciami, zamieszczana przez Usługobiorcę w Serwisie;
 6. Formularz – interaktywny formularz dostępny w Serwisie, którego wypełnienie pozwala skorzystać z Usługi;
 7. Usługodawca - eKlepsydra Sp. z o.o. , ul. Solec 5, 94-247 Łódź, NIP: 725-206-82-77, REGON: 101611808. 
 8. Usługobiorca – podmiot, który zawarł z Usługodawcą Umowę lub zmierzający do zawarcia Umowy;
 9. Osoba trzecia – osoba nie będąca Usługodawcą, osobą zmarłą, której dotyczą Kondolencje, ani Usługobiorcą;
 10. Weryfikacja -  czynności podejmowane przez Usługodawcę polegające na zweryfikowaniu tożsamości Usługobiorcy, konieczne dla opublikowania Kondolencji. Weryfikacja odbywa się za pośrednictwem numeru telefonu lub adresu e-mail podanego przez Usługobiorcę chcącego skorzystać z Usługi. Weryfikacja może zostać również przeprowadzona przy pomocy portalu FACEBOOK (pod warunkiem posiadania konta na tym portalu społecznościowym) albo konta GOOGLE.
 11. RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

§ 2 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w dowolny sposób utrwalona przez Usługobiorcę.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Usługi objętej Regulaminem przez Usługobiorcę jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią i pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Usługobiorca powinien korzystać z Serwisu z poszanowaniem zasad współżycia społecznego oraz zgodnie z prawem. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym oraz treści mogących wprowadzić w błąd.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, jak również za skutki podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za skutki wynikające z podania nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji lub podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy wyłączną odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

§ 3 Funkcje Serwisu

 1. Na Usługę składają się przede wszystkim następujące funkcje:

a. możliwość dodania Kondolencji dla rodziny i bliskich osoby zmarłej,

b. możliwość zapoznania się z udostępnionym w Serwisie elektronicznym nekrologiem osoby zmarłej,

c. możliwość uzyskania wskazówek dojazdu na ceremonie pogrzebowe,

d. możliwość „zapalenia”  wirtualnego znicza.

 1. Usługobiorca, za pośrednictwem Serwisu, po uprzedniej Weryfikacji, ma możliwość dodania Kondolencji.
 2. Szczegółowe informacje o Usłudze, a także wskazówki w zakresie tego w jaki sposób korzystać z Usługi znajdują się w Serwisie.

§ 4 Korzystanie z Usługi

 1. Usługobiorca ma możliwość zamieszczania zdjęć w Kondolencjach. Umieszczając w ramach Kondolencji zdjęcie z wizerunkami Osób trzecich Usługobiorca oświadcza, że posiada zgodę na rozpowszechnianie wizerunku tych osób i opublikowanie ich w Serwisie nie naruszy niczyich praw.
 2. Usługobiorca będący przedsiębiorcą umieszczającym Kondolencję i w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową  nie może zamieszczać w treści Kondolencji danych osobowych (w tym wizerunku) innych, niż dane osoby zmarłej.
 3. Dostęp do Serwisu możliwy jest wyłącznie on­line za pośrednictwem przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz pliki cookies w związku z czym niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia z przeglądarka internetową z dostępem do sieci Internet oraz numer telefonu lub adres e-mail.
 4. W celu korzystania z Usługi Usługobiorca musi poddać się Weryfikacji za pośrednictwem numeru telefonu lub adresu e-mail podanego przez Usługobiorcę poprzez wypełnienie właściwego formularza w Serwisie lub za pomocą portalu Facebook albo konta Google.
 5. Podawane przez Usługobiorcę podczas Weryfikacji dane dotyczące Usługobiorcy, powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
 6. W momencie rozpoczęcia korzystania z Usługi następuje zawarcie Umowy o świadczenie Usługi na czas nieokreślony pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą.
 7. Umowa, o której mowa w ust. 6 zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą polegająca na możliwości dodania Kondolencji, jest nieodpłatna i w jej wyniku nie powstają żadne roszczenia majątkowe po którejkolwiek ze stron.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia treści kondolencji zamieszczonych w Serwisie przez Usługobiorcę, jeśli naruszają one postanowienia § 2 ust. 4, ust.5  niniejszego Regulaminu.

§ 5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Usługi jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie Umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).
 3. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy podanych przez niego w Serwisie następuje w celu realizacji Umowy o świadczenie Usługi.
 4. W szczególności, w ramach czynności podejmowanych przez Usługodawcę polegających na zweryfikowaniu tożsamości Usługobiorcy, koniecznym dla opublikowania przez Usługobiorcę Kondolencji w ramach Serwisu i przeprowadzeniu weryfikacji Usługobiorcy za pośrednictwem portalu FACEBOOK (pod warunkiem posiadania konta na tym portalu społecznościowym) albo konta GOOGLE, przetwarzane są następujące dane osobowe Usługobiorcy: adres e-mail.    

  Celem przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w tym przypadku jest weryfikacja tożsamości Usługobiorcy, konieczna dla opublikowania przez Usługobiorcę kondolencji w ramach Serwisu. 

  Usługobiorca ma prawo usunięcia swoich danych osobowych wysyłając stosowne żądanie na adres: administrator@eklepsydra.pl

 5. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne dla prawidłowej realizacji zawieranej Umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie Umowy o świadczenie Usługi.
 6. Po zawarciu Umowy dane Usługobiorcy mogą być przekazywane, w celu, o którym mowa w ust. 3, następującym podmiotom:
  1. Hostingodawcy, w celu przechowywania danych Usługobiorcy na bezpiecznym serwerze;
  2. Podmiotowi zapewniającemu bazę danych, w celu bezpiecznego przechowywania gromadzonych danych;
  3. Dostawcom rozwiązań pozwalających na Weryfikację – w przypadku gdy Usługobiorca zdecyduje się na Weryfikację z wykorzystaniem tych rozwiązań, a w szczególności portalowi FACEBOOK oraz portalowi GOOGLE. 
 7. W związku z powyższym, dane Usługobiorcy mogą być przetwarzane przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z procedurą sprawdzającą, tj. zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję.
 8. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu korzystania z Usługi.
 9. Usługobiorca ma prawo:
   1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
   2. sprostowania swoich danych osobowych,
   3. usunięcia swoich danych osobowych,
   4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
   6. żądania przeniesienia swoich danych osobowych
 10. W celu realizacji powyższych uprawnień należy wysłać mail na adres: administrator@eklepsydra.pl.
 11. W przypadku, gdyby Usługobiorca uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę  znajdują się w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.
 2. Usługodawca  nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 3. Usługodawca  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Usługobiorcy odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z ich akceptacją.
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.