Tresc strony

Regulamin serwisu eKlepsydra

kierowany do przedsiębiorców (zakładów pogrzebowych) korzystających z serwisu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością

 §1 Definicje

 

 1. Konto – przydzielona Usługobiorcy przestrzeń w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dzięki której Usługobiorca, identyfikowany za pomocą określonej unikalnej nazwy, może korzystać z wszystkich dostępnych dla niego w Serwisie funkcji.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny w Serwisie.
 3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem: https://www.eklepsydra.pl/, w ramach którego Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługę.
 4. Strona internetowa – spersonalizowana strona internetowa tworzona przez Usługobiorcę za pomocą odpowiedniej funkcji w Koncie, zawierająca informacje o śmierci osoby zgłaszanej przez Organizatora i informacje o jej pogrzebie, a także umożliwiająca sprzedaż kwiatów, wiązanek lub innych produktów związanych z pogrzebem.
 5. Organizator – osoba fizyczna zgłaszająca się do Usługobiorcy w celu organizacji pogrzebu.
 6. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana między Usługobiorcą a Usługodawcą w oparciu o Regulamin, na podstawie której Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługę.
 7. Usługobiorca – podmiot niebędący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, świadczący usługi pogrzebowe, zarejestrowany lub rejestrujący się w Serwisie.
 8. Usługodawca – eKlepsydra Sp. z o.o. , ul. Solec 5, 94-247 Łódź, NIP: 725-206-82-77, REGON: 101611808. 
 9. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w ramach Umowy, polegająca w szczególności na prowadzeniu Konta i umożliwieniu Usługobiorcy tworzenia Stron internetowych i prowadzenia sprzedaży za ich pośrednictwem.
 10. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu, w tym ze Strony internetowej.
 11. Zamawiający – osoba składająca zamówienie na produkty oferowane przez Usługobiorcę za pośrednictwem Strony internetowej.

 

 

 §2 Wymogi techniczne

 

 1. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową zapewniającą prawidłową obsługę Javascript oraz plików cookies oraz z dostępem do sieci Internet.
 2. Dla założenia Konta, oprócz wymogów wskazanych w ust. 1, konieczne jest także aktywne konto e-mail.
 3. Dla rozpoczęcia sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, konieczne jest ponadto posiadanie aktywnego konta bankowego.

 

 

 §3 Postanowienia ogólne

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści bezprawnych.
 2. Usługobiorca jest obowiązany poinformować Organizatorów i Zamawiających o zasadach dotyczących korzystania z Serwisu, mających zastosowanie do działań podejmowanych przez nich w związku z funkcjami Serwisu, zwłaszcza w zakresie zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.

 

 §4 Rejestracja w Serwisie

 

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z wszystkich funkcji Serwisu, Usługobiorca musi być zarejestrowany w Serwisie, tj. posiadać w nim swoje Konto.
 2. Konto dla Usługobiorcy zakładane jest przez Usługodawcę po wyrażeniu przez Usługobiorcę woli rejestracji poprzez złożenie zamówienia na Usługę.
 3. Złożenie zamówienia na Usługę jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Składając zamówienie na Usługę, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 4. Umowa zawierana jest na okres jednego roku, a po jego upływie przekształca się w Umowę na czas nieokreślony.
 5. Do założenia Konta Usługodawca wykorzystuje dane podane przez Usługobiorcę podczas składania zamówienia na Usługę, takie jak m.in. adres e-mail i numer telefonu Usługobiorcy.
 6. Podawane przez Usługobiorcę dane dotyczące Usługobiorcy powinny być zgodne ze stanem faktycznym. Usługobiorca jest zobowiązany do aktualizacji tych danych w przypadku ich zmiany w czasie trwania Umowy.
 7. Po założeniu Konta, Usługodawca prześle Usługobiorcy link aktywujący Konto, na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas składania zamówienia na Usługę.
 8. Mając na uwadze charakter Serwisu, oznaczenia (zwłaszcza logotyp) Usługobiorcy będą wykorzystywane do oznaczenia przypisanych Usługobiorcy podstron w ramach Serwisu, w tym także Strony internetowej – w tym celu rozmiar oznaczenia może być dostosowany do potrzeb Serwisu

 

§5 Funkcje Serwisu

 

 1. Serwis umożliwia Usługobiorcy tworzenie Stron internetowych, które mogą zawierać zwłaszcza takie informacje jak: imię i nazwisko osoby zmarłej, datę jej urodzenia i śmierci, fotografię, termin, adres i godzinę ceremonii pogrzebowej – wprowadzane na podstawie informacji uzyskanych od Organizatora.
 2. Tworząc Stronę internetową, Usługobiorca oświadcza, że następuje to w uzgodnieniu z Organizatorem, co oznacza, że utworzenie Strony internetowej, a także jej udostępnianie, nie naruszy praw Organizatora ani innych osób.
 3. Na Stronie internetowej mogą być widoczne mapy, co ma na celu ułatwienie gościom dojazdu na miejsce ceremonii pogrzebowej.
 4. Po utworzeniu Strony internetowej, Usługobiorca powinien wysłać wiadomość SMS na numer telefonu podany przez Organizatora, a także wiadomość e-mail na adres podany przez Organizatora, zawierające powiadomienie o śmierci osoby zgłoszonej przez Organizatora, wraz z odnośnikiem do Strony internetowej.
 5. Organizator może przesłać otrzymaną wiadomość innym osobom, jak również udostępnić odnośnik do Strony internetowej na portalach społecznościowych.
 6. Szczegółowe informacje o funkcjach Serwisu, a także wskazówki w zakresie tego, w jaki sposób korzystać z Serwisu, aby było to najbardziej efektywne, znajdują się w Serwisie.

 

 

 §6 Sprzedaż za pośrednictwem Strony internetowej

 

 1. Usługobiorca może skorzystać z odpowiedniej funkcji w Koncie, dzięki której może dodać do Strony internetowej opcję zamówienia oferowanych przez siebie kwiatów, wiązanek lub innych produktów związanych z pogrzebem, która to opcja będzie dostępna dla osób, które otrzymały odnośnik do Strony internetowej lub wyszukały Stronę internetową za pomocą opcji dostępnej w Serwisie.
 2. Dodając możliwość zakupu kwiatów, wiązanek lub innych akcesoriów związanych z pogrzebem, Usługobiorca gwarantuje ich dostępność oraz ich terminowe doręczenie na miejsce ceremonii pogrzebowej.
 3. W momencie złożenia przez Zamawiającego zamówienia, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Usługobiorcą a Zamawiającym.
 4. Jeśli Usługobiorca nie ustali inaczej w Koncie, zamówienie może być złożone nie później niż na 24 godziny przed umieszczoną na Stronie internetowej godziną rozpoczęcia ceremonii pogrzebowej. Po tym czasie opcja składania zamówień zostanie wyłączona.
 5. Jedyną dostępną metodą płatności za zamówienie złożone na Stronie internetowej jest płatność elektroniczna za pośrednictwem dostawcy płatności, w tym również płatność kartą.
 6. Po złożeniu zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Zamawiający otrzyma od Usługodawcy powiadomienie (poprzez wiadomość SMS lub e-mail), informujące o przyjęciu zamówienia do realizacji przez Usługobiorcę.
 7. Dodając materiały (m.in. zdjęcia produktów) w ramach Serwisu, Usługobiorca oświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa autorskie oraz właściwe zgody na wykorzystanie wizerunku w przypadku, gdy na fotografiach znajdują się ludzie.

 

 §7 Rozliczenia

 

 1. Usługodawca działa w charakterze agenta handlowego Usługobiorcy w zakresie przyjęcia i dostarczenia Usługobiorcy zapłaty za zamówienie dokonane przez Zamawiającego u tego Usługobiorcy.
 2. Od każdego opłaconego zamówienia złożonego za pośrednictwem Strony internetowej, Usługodawcy należna będzie prowizja w wysokości 9 % łącznej ceny brutto za zamówienie.
 3. Prowizja, o której mowa w ust. 2, będzie płatna na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
 4. Niezależnie od prowizji, o której mowa w ust. 2, z tytułu świadczenia Usługi, Usługodawcy należne będą od Usługobiorcy:
  • wynagrodzenie miesięczne za prowadzenie Konta i wprowadzanie do niego informacji, płatne za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z Usługi.
  • opłaty za dodatkowe elementy Usługi, a w szczególności za stworzenie jednej Strony internetowej oraz za wysyłkę wiadomości przez Usługodawcę,

w wysokości określonej w cenniku zamieszczonym w Serwisie. Opłaty będą płatne na podstawie faktury wystawionej Usługobiorcy przez Usługodawcę.

5.Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta.

 

 

 §8 Zastrzeżenia i odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca zwraca uwagę, że nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych przez Usługobiorcę przez Serwis z Zamawiającym, w związku z czym pełną odpowiedzialność za tę umowę sprzedaży ponosi Usługobiorca, w tym także w zakresie obsługi ewentualnych zwrotów i reklamacji.
 2. Usługobiorca jest obowiązany do przestrzegania przepisów prawa właściwych dla zawieranych przez niego w związku z Serwisem umów lub działań prowadzących do zawarcia takich umów, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • przepisów dotyczących praw konsumentów,
 • przepisów podatkowych,
 • przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Obowiązek ten obejmuje między innymi konieczność podania osobom korzystającym z usług lub ofert Usługobiorcy wszelkich informacji wymaganych przez przepisy prawa.

 1. Wyłącznie Usługobiorca, jako podmiot odpowiedzialny za swoje działania w ramach Serwisu, odpowiada za wprowadzane przez siebie treści, a w szczególności za umieszczane przez siebie oferty sprzedaży, a także za brak wymaganych przez prawo lub Regulamin treści, do których umieszczenia był zobowiązany.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone Usługobiorcy umyślnie. Wszelka inna odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy (w tym za utracone korzyści) jest wyłączona.

 

 §9 Reklamacje

 

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Serwisu należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: administrator@eklepsydra.pl
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

 §10 Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy, przekazanych podczas korzystania z Serwisu, jest Usługodawca.
 2. Administratorem danych osobowych osób innych niż Usługobiorca, przekazanych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Serwisu, jest Usługobiorca. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych dotyczących osób innych niż Usługobiorca następuje na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

 

 §11 Zmiana Regulaminu

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Komunikat o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, umieszczony w Serwisie i pozostanie widoczny co najmniej do pierwszego uruchomienia Serwisu przez Usługobiorcę po umieszczeniu tego komunikatu.
 3. W przypadku, gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom po wyświetleniu komunikatu, o którym mowa w ust. 2, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien poinformować o tym Usługodawcę przed wprowadzeniem zmian w życie na adres: administrator@eklepsydra.pl co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 5. Nowe postanowienia Regulaminu nie będą wówczas obowiązywać Usługobiorcy.
 5. Jeśli Usługodawca jest w stanie świadczyć Usługę na dotychczasowych zasadach, w przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, o których mowa w ust. 4, Umowa na czas określony ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki została zawarta.

 

 §12 Postanowienia końcowe

 

 1. Każda ze Stron może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. W tym celu Usługobiorca powinien wysłać żądanie usunięcia Konta na adres: administrator@eklepsydra.pl
 2. W przypadku, gdy zaległość za jakąkolwiek fakturę przekroczy 14 dni, Usługodawca może usunąć Konto i rozwiązać Umowę, co nie może być przedmiotem roszczeń ze strony Usługobiorcy.   
 3. Usunięcie Konta i rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z dezaktywacją przypisanych do Konta Stron internetowych.
 4. Usługodawca komunikuje się z Użytkownikami w języku polskim.
 5. Prawem właściwym w sprawach związanych z Regulaminem (w tym ze świadczoną Usługą) jest prawo polskie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. W przypadku ewentualnych sporów między Usługodawcą a Usługobiorcą, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności przez Usługodawcę.
 8. Usługodawca ma prawo do wykorzystania nazwy oraz logotypu Usługobiorcy na swoich stronach internetowych oraz w swoich materiałach promocyjnych w celu wskazania, że Usługobiorca korzysta lub korzystał z Serwisu, chyba że Usługobiorca sprzeciwi się temu, wysyłając sprzeciw na adres: administrator@eklepsydra.pl Sprzeciw będzie miał zastosowanie do działań po jego skutecznym wniesieniu.

 

 

Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(„Umowa”)

zawierana pomiędzy Usługobiorcą

 

 

zwanym dalej „Administratorem”,

 

a

 

Usługodawcą

 

zwanym dalej „Przetwarzającym”,

 

 

o następującej treści:

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Umowa jest zawierana w związku z zawarciem przez Strony umowy o świadczenie usługi na podstawie Regulaminu serwisu eKlepsydra („Umowa główna”).
 2. Pojęciom zapisywanym w Umowie wielką literą nadaje się znaczenie określone w Umowie lub Regulaminie serwisu eKlepsydra.
 3. W oparciu o Umowę, tj. na zasadach oraz w zakresie w niej wskazanych, Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe Organizatorów oraz dane osobowe podawane przez Zamawiających („Dane”), a Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania Danych w granicach określonych Umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Przetwarzający przetwarza Dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, w szczególności zawarte w Umowie głównej, a także wyrażone przez zamówienie kolejnych usług lub funkcji.

 

§2

OŚWIADCZENIA STRON

 1. Administrator oświadcza, że posiada status administratora danych osobowych w rozumieniu w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) w odniesieniu do Danych.
 2. Administrator oświadcza, że posiada właściwe podstawy przetwarzania Danych, a powierzenie Danych Przetwarzającemu nie naruszy praw osób trzecich.
 3. Przetwarzający zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania Danych będą zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy lub będą podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania ich w tajemnicy.
 4. Przetwarzający zapewnia, że podejmuje wszelkie środki wymagane przez właściwe przepisy prawa, zwłaszcza przez art. 32 RODO, zgodnie z którym Przetwarzający wdraża odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

 

§3

ZAKRES PRZETWARZANIA

 1. Przetwarzanie Danych przez Przetwarzającego będzie następować wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej.
 2. Na podstawie Umowy Przetwarzający będzie przetwarzał tzw. dane zwykłe, tj. nie podlegające dodatkowym regulacjom, takie jak np. imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail.
 3. Administrator zobowiązuje się nie przekazywać danych:
 1. ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne,
 2. ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,
 3. ujawniających przynależność do związków zawodowych,
 4. genetycznych,
 5. biometrycznych,
 6. dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby.

 

§4

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

 1. Przy przetwarzaniu Danych Przetwarzający zobowiązuje się wdrożyć wszelkie środki wymagane przez właściwe przepisy prawa (także przez RODO), w tym odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Wdrażając odpowiednie środki, Przetwarzający uwzględni stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 2. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Przetwarzający w miarę możliwości pomoże Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, określonych w rozdziale III RODO - jeśli w danym przypadku ciążą one na Administratorze.
 3. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, Przetwarzający pomoże Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, jeśli w danym przypadku ciążą one na Administratorze.
 4. Przetwarzający może skorzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego (zwanego dalej „Kolejnym przetwarzającym”), tylko za uprzednią szczegółową lub ogólną pisemną zgodą Administratora. W przypadku ogólnej pisemnej zgody, Przetwarzający poinformuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych Kolejnych Przetwarzających, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
 5. Administrator wyraża zgodę na „podpowierzenie” powierzonych Przetwarzającemu do przetwarzania danych na podstawie Umowy następującym Kolejnym przetwarzającym:

- podmiot zapewniający serwer poczty elektronicznej: Amazon Web Services EMEA SARL

         38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

- hostingodawca: dhosting.p. sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

- podmiot zapewniający wysyłkę wiadomości SMS: ComVision Sp. z o.o. - ul. Toszecka 101,

  44-100 Gliwice

- podmiot zapewniający wsparcie techniczne/IT: eKlepsydra Sp. z o.o. , ul. Solec 5, 94-247 Łódź, NIP: 725-206-82-77, REGON: 101611808.

- osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność Przetwarzającego.

 1. W umowie z Kolejnym przetwarzającym Przetwarzający zobowiąże go do przestrzegania tych samych obowiązków ochrony danych, które w Umowie zostały nałożone na Przetwarzającego. Obowiązki te obejmować będą w szczególności zapewnienie wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
 2. Jeżeli Kolejny przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego Kolejnego Przetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.
 3. Przetwarzający udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu przez Administratora audytorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich – w sytuacji, gdy takie obowiązki ciążą na Administratorze.
 4. W związku z obowiązkiem określonym w ust. 8, Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów prawa Unii Europejskiej lub polskich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących ochrony danych.

 

§5

CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 1. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania Umowy głównej.
 2. Przetwarzanie Danych następuje w czasie obowiązywania Umowy.
 3. Z chwilą rozwiązania Umowy, Przetwarzający usunie lub zwróci Administratorowi (zależnie od decyzji Administratora) wszelkie dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego lub europejskiego, jak również postanowienia Umowy głównej.